SHELDON-SHELLAB

TỦ ẤM BOD
Refrigerated Incubators
MODEL: SRI SERIES
TỦ ẤM CO2
CO2 Incubators
MODEL: SCO SERIES
TỦ ẤM VI SINH
Microbiological Incubators
MODEL: SMI SERIES
TỦ ẤM LẮC
Shaking Incubators
MODEL: SSI SERIES
TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN
Gravity Convection Ovens
MODEL: SGO SERIES
TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC
Forced Air Ovens
MODEL: SMO SERIES
TỦ SẤY CHÂN KHÔNG
Vacuum Ovens
MODEL: SVAC SERIES
BỂ ĐIỀU NHIỆT
Water Baths
MODEL: SWB SERIES
BỂ ĐIỀU NHIỆT LẮC
Shaking Water Bath
MODEL: SWBR SERIES
BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN
Circulating Water Baths
MODEL: SWBC22
Scroll Up