AMETEK BROOKFIELD

MÁY PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CTX
CTX Texture Analyzer
MODEL: CTX
MÁY PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CT3
CT3 Texture Analyzer
MODEL: CT3
MÁY ĐO ĐỘ RƠI CỦA BỘT
PFT Powder Flow Testers
MODEL: PFT
MÁY ĐO ĐỘ NHỚT SƠN,MỰC IN
KU-3 Viscometer
MODEL: KU3
MÁY ĐO ĐỘ NHỚT CAP2000+
CAP2000 Viscometer
MODEL : CAP2000+
MÁY ĐO ĐỘ NHỚT CAP1000+
CAP1000 Viscometer
MODEL : CAP1000+ (NGƯNG SẢN XUẤT)
MÁY ĐO ĐỘ NHỚT CONE/ PLATE
DVNext Cone/Plate Rheometer
MODEL: DVNXCP
MÁY ĐO ĐỘ NHỚT/ LƯU BIẾN
DVNext Rheometer
MODEL:DVNX (DV3T)
MÁY ĐO ĐỘ NHỚT CẢM ỨNG
DV2T Touch Screen Viscometer
MODEL:DV2T
MÁY ĐO ĐỘ NHỚT CẢM ỨNG
DVPlus Touch Screen Viscometer
MODEL:DVPL
MÁY ĐO ĐỘ NHỚT TIÊU CHUẨN
DV1M Digital Viscometer
MODEL: DV1M (NGƯNG SẢN XUẤT)
MÁY ĐO ĐỘ NHỚT CƠ BẢN
DVE Low Cost Digital Viscometer
MODEL: DVE
MÁY ĐO ĐỘ NHỚT DẠNG CƠ
Dial Reading Viscometer
MODEL: LVT, RVT, HAT, HBT
NHỚT CHUẨN BROOKFIELD
Viscosity Standards
Scroll Up