EUTECH THERMO

MÁY ĐO ĐỘ MẶN CẦM TAY
Salt Handhelds
MODEL: SALT 6+
MÁY ĐO ĐỘ ĐỤC CẦM TAY
Turbidimeter Handhelds
MODEL: TN 100
MÁY ĐO pH ĐỂ BÀN
pH Meter Bench
MODEL: pH 2700
MÁY ĐO pH ĐỂ BÀN
pH Meter Bench
MODEL: pH 700
MÁY ĐO pH CẦM TAY
pH Meter Handhelds
MODEL: pH 450
MÁY ĐO pH CẦM TAY
pH Meter Handhelds
MODEL: pH 150
MÁY ĐO pH CẦM TAY
pH Meter Handhelds
MODEL: pH 6+
MÁY ĐO pH CẦM TAY
pH Meter Handhelds
MODEL: pH 5+
MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN ĐỂ BÀN
Conductivity Bench
MODEL: CON 2700
MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN ĐỂ BÀN
Conductivity Bench
MODEL: CON 700
MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN CẦM TAY
Conductivity Handhelds
MODEL: CON 450
MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN CẦM TAY
Conductivity Handhelds
MODEL: CON 150
MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN CẦM TAY
Conductivity Handhelds
MODEL: COND 6+
MÁY ĐO OXI HÒA TAN ĐỂ BÀN
Dissolved Oxygen Bench
MODEL: DO 2700
MÁY ĐO OXI HÒA TAN ĐỂ BÀN
Dissolved Oxygen Bench
MODEL: DO 700
MÁY ĐO OXI HÒA TAN CẦM TAY
Dissolved Oxygen Handhelds
MODEL: DO 450
Scroll Up